Odpłatność

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu - bezpłatnie

Stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 7,50 zł za dzień.

Kwota ta w całości przeznaczana jest na zakup produktów żywnościowych dla dzieci. W tej cenie gwarantujemy smaczne 4 posiłki (śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek) przygotowywane przez pracowników naszej kuchni, z zachowaniem zasady: warzywa lub owoce w każdym posiłku każdego dnia

Odpisy za posiłki w związku z nieobecnością dziecka w przedszkolu są dokonywane począwszy od pierwszego  dnia nieobecności. W związku z tym za dni nieobecne nie ponosicie Państwo żadnych opłat za przedszkole.

Opłaty miesięcznej za wyżywienie rodzice dokonują z dołu w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca, następującego po miesiącu wykonania usługi. Opłatę miesięczną ponosi się w czasie trwania całego roku szkolnego z wyłączeniem przerw w pracy przedszkola. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego ponoszenia opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Opłatę miesięczną za wyżywienie dziecka w przedszkolu należy regulować poprzez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na numer konta bankowego
72 1020 5402 0000 0102 0279 7165 z podaniem w tytule płatności: imienia i nazwiska dziecka, nr grupy przedszkolnej (lub nazwy) oraz miesiąca, którego dotyczy opłata.